You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

102 câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật môi …

2021-4-12 · Câu hỏi nhận định môn Luật bảo vệ môi trường. 1. Luật môi trường điều chỉnh mọi quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố môi trường. Sai. Luật môi trường điều chỉnh mọi quan hệ xã hội …

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản?

2019-9-6 · Cơ quan ký duyệt giấy phép khai thác khoáng sản. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản (giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản) là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ...

Bảo vệ môi trường trong thăm dò, khai thác, chế biến …

2021-4-29 · 1. Tổ chức, cá nhân tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường sau đây: a) Thu gom, xử lý nước thải theo quy định; b) Thu gom, xử lý ...

Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14

 · Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14 quy định chi tiết về bảo vệ môi trường nước, không khí, đất, ... Hoạt động khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất phải có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nước dưới đất. 3.

Quyền tự do sử dụng tác phẩm qua hành vi sao chép theo ...

2022-3-28 · Quy định của pháp luật Pháp về quyền tự do sử dụng tác phẩm qua hành vi sao chép. Đối với quyền tài sản của tác giả hay quyền khai thác giá trị của tác phẩm, luật sở hữu trí tuệ của Pháp quy định hai quyền cơ bản của tác giả: quyền trình diễn và quyền sao chép ...

Quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

2020-12-6 · Căn cứ theo Điều 192 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì có quy định: quyền định đoạt tài sản là việc chủ sở hữu tài sản thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó của mình. Ví dụ: một người tuyên bố hoặc có ...

so sánh quyền khiếu nại và quyền tố cáo

2022-1-12 · Kết luận so sánh quyền khiếu nại và quyền tố cáo. 1. Giới thiệu về so sánh quyền khiếu nại và quyền tố cáo. Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ ...

Thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Điều 34. Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: a) Thẩm định, phê duyệt, công nhận trữ lượng và tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng ...

So sánh quyền bề mặt với quyền sử dụng đất

Quyền bề mặt được quy định tại Điều 267 Bộ luật dân sự 2015. Đó là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác. Vậy nghĩa là quyền bề mặt ...